Personvernerklæring

Takk for at du besøker våre nettsider. Personvern er viktig for Ferring, og vi er opptatt av å sikre at vår personvernpraksis følger gjeldende europeisk og nasjonalt regelverk.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Ferring Legemidler AS, organisasjonsnummer 975 859 932, Postboks 4445 Nydalen, 0403 Oslo samler inn, lagrer og behandler personopplysninger. Den beskriver også hvordan vi sikrer at dine personopplysninger beskyttes i samsvar med gjeldende regelverk.

Denne personvernerklæringen gjelder kun for dette nettstedet. Hvis du besøker et annet nettsted/applikasjon/system etc. relatert til eller anbefalt av Ferring, vennligst les personvernerklæringen gjeldende for det respektive nettstedet/applikasjonen/systemet etc.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 23.12.2020.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger inkluderer all informasjon som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person. Dette kan omfatte navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse eller hvilken som helst annen informasjon som kan brukes til å identifisere deg som person.

Hvem kan betraktes som en registrert?
En registrert er enhver identifisert eller identifiserbar person som får behandlet sine personopplysninger. Dersom du ikke allerede er registrert hos Ferring, kan det være at du under ditt besøk på dette nettstedet oppgir personopplysninger frivillig og dermed blir registrert. Ferring vil kun samle inn personopplysninger fra deg under ditt besøk på dette nettstedet dersom og når du frivillig oppgir dette.

Hvordan Ferring kan bruke dine personopplysninger
Ferring Legemidler AS, som databehandlingsansvarlig, på vegne av tilknyttede selskaper i Ferring-gruppen, vil kun behandle personopplysningene dine der det er et rettslig grunnlag for å gjøre det, og der det er nødvendig for å oppfylle formålet som opplysningene ble samlet inn for. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine vil avhenge av formålet med innsamlingen av opplysningene, slik beskrevet nedenfor.

 • Personopplysninger kan behandles dersom det er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser i å oppnå eller oppfylle følgende formål:
  • å besvare og håndtere henvendelser angående mulige reklamasjoner på våre legemidler eller medisinsk utstyr eller andre generelle spørsmål relatert til Ferrings legemidler/utstyr (se også nedenfor angående henvendelser i legemiddelovervåkningsammenheng),
  • å behandle og svare på henvendelser angående personvern og personvernrettigheter,
  • å behandle søknader på ledige stillinger og/eller godta uoppfordrede jobbsøknader,
  • å behandle og svare på en forespørsel om samarbeid eller hvilke som helst andre legitime forretningsformål som f.eks. dataanalyse, revisjon, forbedring av tjenester og utvidelse av forretningsaktivitetene våre,
  • å svare deg angående en henvendelse i følgende kategorier: Media, partnerskap, utvikling av forretningsforhold, og andre generelle henvendelser.

Ferring mener det er nødvendig å behandle personopplysninger for de ovenfor nevnte formålene basert på legitime interesser for å sikre at henvendelser, forespørsler, søknader og rapporter behandles i rett tid og i tråd med brukernes forventninger samt retningslinjer og gjeldende lover, samtidig som den registrerts rettigheter ivaretas. Du få også mer informasjon om den legitime interesseavveiningstesten som Ferring har utført.

 • Personopplysninger kan samles inn og behandles dersom det er nødvendig for vitale interesser samt for å oppfylle gjeldende sikkerhetsforpliktelser innen legemiddelsektoren, slik som:
  • å behandle en rapport angående bivirkninger, uønskede legemiddelreaksjoner, uønskede hendelser eller annen sikkerhetsinformasjon knyttet til et Ferring-legemiddel/produkt. For informasjon om behandlingen av spesielle kategorier data til dette formålet, vennligst se Personvernerklæring for legemiddelovervåkning.
 • Personopplysninger kan behandles når det er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler, slik som:
  • å overholde lover innenfor eller utenfor landet du bor i,
  • å overholde en juridisk prosess eller som svar på en rettskjennelse om å fremlegge visse personopplysninger.
 • Personopplysninger kan samles inn og behandles som en del av våre kommersielle og/eller utdanningsaktiviteter med helsepersonell.

Personopplysningene dine vil kun bli brukt til det spesifikke formålet som de ble samlet inn for, og vil ikke bli brukt til noe annet formål uten å varsle deg på forhånd og/eller innhente gyldig samtykke.

Informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker dette nettstedet, kan opplysninger om din bruk av nettstedet bli samlet inn ved hjelp av Google Analytics. Denne sporingsteknologien bruker informasjonskapsler for å samle inn sammenlagte data om bruken av og aktiviteter på nettstedet, slik som hvor mange brukere som besøker nettstedet og hvor ofte. Disse opplysningene kan deles med en tredjeparts tjenesteleverandør for å forbedre våre nettjenester. Man kan ikke få tilgang til eller samle inn personopplysninger via disse informasjonskapslene. Bruk av denne typen teknologi skal være i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og gjeldende personvernforordning.

Lagring av personopplysninger
Ferring vil gjøre det som er nødvendig for å sikre at personopplysningene dine kun oppbevares så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Ferring vil kun lagre personopplysninger i en lengre periode dersom det er påbudt eller tillatt ved lov eller i gjeldende regelverk for farmasøytisk industri.

Dine rettigheter
Dersom, og når, vi samler inn, lagrer og behandler personopplysningene dine, vil du få spesifikke rettigheter som registrert. Ferring vil håndheve disse rettighetene i samsvar med gjeldende europeisk og lokalt regelverk for personvern.

 • Rett til innsyn og retting: Du har rett til å be om en kopi av opplysningene vi har om deg, samt rett til å be om korrigering av feilaktige opplysninger.
 • Rett til sletting og begrensning av behandlingen: Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Disse rettighetene er begrensede og vil kun gjelde under visse omstendigheter og der ingen unntak gjelder.
 • Rett til å få ta med egne personopplysninger (dataportabilitet): Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene vi har, samt rett til å be om at vi overfører personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Denne retten er underlagt visse vilkår og gjelder for eksempel ikke dersom det ikke er tillatt av allmenne interesser eller ikke er teknisk gjennomførbart.
 • Rett til å protestere: Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine. Hvis opplysningene behandles av hensyn til allmenn interesse, vitenskapelige eller statistiske formål, kan du fremdeles protestere, og det vil være vårt ansvar å demonstrere legitimiteten av behandlingen av opplysningene.
 • Du har rett til å kontakte eller sende inn en klage til din lokale personverntilsynsmyndighet (Datatilsynet).

Dersom du ønsker å sende inn en forespørsel i forbindelse med en rettighet som registrert, kan du benytte Ferrings rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form).

Hvordan Ferring kan overføre eller dele dine personopplysninger
Personopplysningene dine kan overføres til andre steder der Ferring har virksomhet (inkludert selskaper tilknyttet Ferring, kontraktører, partnere eller agenter), der det er legitime grunner for en slik overføring, for eksempel en gyldig forretningsårsak. Slike lokasjoner kan omfatte land utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Enhver slik overføring vil sikres ved hjelp av interne dataoverføringsavtaler for å påse at personopplysninger beskyttes i henhold til gjeldende europeisk og nasjonalt personvernregelverk.

Ferring kan under visse omstendigheter dele personopplysninger med tredjepart, for eksempel leverandører, kontraktører, partnere eller agenter, dersom det er nødvendig for å oppnå de aktuelle formålene, eller hvis slik tredjepart hjelper Ferring med behandlingen av dataene. Ferring vil kun utlevere personopplysninger om deg til en tredjepart under følgende omstendigheter:

 • Relevant samtykke er gitt av deg.
 • Der det er aktuelt, som et resultat av en forespørsel fra deg som registrert.
 • Hvor det er et rettslig grunnlag for utlevering av dataene og du har fått passende varsel om dette.
 • Der vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lover eller som et resultat av en rettskjennelse.
 • Der Ferring bestemmer seg for å selge, kjøpe, slå sammen eller på annen måte omorganisere forretningsstrukturen.

Ferring vil aldri selge personopplysningene dine til en tredjepart.

Lenker til andre nettsteder
Dette nettstedet kan inneholde lenker til tilknyttede eller eksterne nettsteder. Ferring er ikke ansvarlig for innholdet, kvaliteten, databehandlingsaktivitetene eller personvernpraksisen til andres nettsteder. Hvis du besøker et annet nettsted, vennligst se personvernerklæringen og personverninnstillingene på det respektive nettstedet.

Hvordan vi sikrer og beskytter personopplysningene dine
Ferring anvender en rekke egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger fra uautorisert adgang, bruk, utlevering, utilsiktet destruksjon eller tap. For eksempel anvender Ferring kryptering, anonymisering eller pseudonymisering av personopplysninger når det er aktuelt, og personopplysninger lagres på sikkert vis i egnet system. Våre interne retningslinjer og prosedyrer er utformet for å prioritere og fremme vern av personopplysninger.

Ferrings datasikkerhetstiltak evalueres og oppdateres kontinuerlig. Imidlertid kan vi ikke garantere sikkerheten for opplysninger som overføres via internett fra datamaskin eller annen enhet, og du oppfordres til å ta forhåndsregler for å beskytte deg selv når du er på nett og mot uautorisert bruk av passord og mobile enheter, samt til å installere egnet brannmur, antivirus- og antispion-programvare på datamaskinen din.

En ikke uttømmende liste over mulige datahendelser kan omfatte:

 • mistet/stjålet bærbar PC,
 • ekstern hacker,
 • feilsendt e-post som inneholder personopplysninger,
 • informasjon mistet under overføring,
 • dokumenter lagt på usikret sted.

Dersom du mistenker kompromittert sikkerhet eller oppdager andre sårbarheter, er det viktig at du rapporterer disse datahendelsene umiddelbart ved å benytte Ferrings rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form).

Barn
Når personopplysninger angår en registrert under 18 år, skal det kreves samtykke fra foresatt. Ferring vil gjøre alle mulige og rimelige anstrengelser for å verifisere at nødvendig samtykke er gitt i slike tilfeller.

Endringer
Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli kommunisert på nettsidene våre. Vi anbefaler at du konsulterer personvernerklæringen vår når du besøker nettsidene våre igjen for å gjennomgå eventuelle endringer og holde deg informert om vår løpende forpliktelse til å respektere retten til privatliv samt levere et høyest mulig nivå av databeskyttelse.

Kontaktinformasjon
(i) Dersom du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernerklæringen, eller dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, ber vi deg kontakte oss på mail@oslo.ferring.come eller du kan sende brev til Ferring Legemidler AS, Postboks 4445 Nydalen, 0403 Oslo.

(ii) Vennligst benytt Ferrings rapporteringsskjema (Data Subject Contact Form) dersom du ønsker å:

 • rapportere en datahendelse eller mistanke om brudd som omfatter personvernopplysninger,
 • sende inn en forespørsel om å utøve dine rettigheter som registrert, eller
 • kontakte Ferrings globale databeskyttelsesansvarlige med en generell henvendelse.

Alternativt kan du sende brev til:

(Att.: Data Protection Officer)
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
CH-1162 St Prex
Sveits

eller til EU-representanten for personvernforordningen (GDPR):

(Att.: Data Protection Officer)
Ferring International Pharma Science Center (IPC)
Kay Fiskers Plads 11
DK-2300 København S
Danmark